FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

CIFABS ALLMÄNNA VILLKOR

 1. TILLÄMPLIGHET OCH DEFINITIONER
  Dessa allmänna försäljningsvillkor (”Allmänna Villkoren”) gäller vid försäljning av produkter (”Produkter”) från CIFAB Trading AB (”Leverantören”) till detaljister, grossister och andra företag (”Kunden”), och tillämpas antingen som en del av ett leveransavtal som ingåtts mellan Parterna eller som en bilaga till en inköpsorder som lämnats av en Kund och accepterats av Leverantören (tillsammans ett ”Avtal”).
 2. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
  Dessa Allmänna Villkor kan komma att ändras av Leverantören från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på Leverantörens hemsida www.cifab.se. Ändringar i de Allmänna Villkoren gäller endast för order som lämnats av Kunden efter det att den ändrade versionen lagts ut på Leverantörens hemsida. På Kundens begäran skickar Leverantören över en kopia av senaste versionen av dessa Allmänna Villkor.
 3. BESTÄLLNING
  Beställning av Produkter ska ske skriftligen eller via vår orderportal. Efter att Leverantören mottagit beställningshandlingen ska Leverantören bekräfta beställningen genom en orderbekräftelse. Parterna har ingått avtal först i samband med att Leverantören har skickat orderbekräftelse till Kunden. Vid köp via vår orderportal kan fraktavgifter tillkomma på slutfakturan.
 4. LEVERANSVILLKOR OCH LEVERANSTID
  4.1 För leveranser inrikes tillämpas leveransklausulen Delivery at Place (DAP), levererat destinationsort olossat, från Leverantörens lager. Leveranstid 1-3 arbetsdagar.

För leveranser inom Sverige till ordervärde under 6000 SEK debiteras enhetsfrakt om 600 SEK.
Vid leveranser till ett orderväde över 6 000 SEK tillämpas ingen fraktavgift.

Farligt Gods
För leveranser inom Sverige till ordervärde under 10 000 SEK där Farligt Gods förekommer debiteras enhetsfrakt om 1 500 SEK.
Vid leveranser till ett orderväde över 10 000 SEK tillämpas ingen fraktavgift.

4.2 För leveranser utanför Sverige tillämpas leveransklausulen Ex Works, fritt fabrik. Frakt debiteras separat och baseras på vikt, volym och avstånd om inte Kunden själv står för frakt.

4.3 För leveranser till Norge, eller annat land utanför EU, debiteras dessutom en exportavgift om 150 SEK. Övriga införtullningsavgifter ska betalas av Kunden.

4.4 Produkter ska levereras i enlighet med angiven leveranstid eller den tid som skriftligen överenskommits mellan Parterna.

4.5 Leverantören förbehåller sig rätten att annullera restorder om värdet understiger 5 000 SEK.

 1. LEVERANSFÖRSENING
  5.1 Om Leverantören är försenad med mer än två (2) veckor och en sådan försening inte beror på omständigheter som anges i avsnitt 15 nedan, eller som annars ligger utanför Leverantörens kontroll, ska Leverantören, om förseningen inte åtgärdas inom två (2) veckor efter att ha mottagit skriftligt meddelande från Kunden om detta, betala ett vite till ett belopp av en (1) procent av den försenade leveransens avtalade pris för varje hel vecka förseningen varar, förutsatt att vitet inte överstiger tio (10) procent av det avtalade priset.

5.2 Utöver vitet i punkt 5.1 har Kunden inte rätt till någon kompensation till följd av en försening, förutom i det fall förseningen är sådan att Kunden enligt denna punkt har rätt till maximalt vite med anledning av Leverantörens försening, vilket ger Kunden rätt att häva leveransen med omedelbar verkan. Kunden är införstådd i att den ersättning som anges ovan utgör en rimlig uppskattning av den förlust den kan komma att drabbas av till följd av Leverantörens försening, och godkänner att detta avsnitt 5 ska vara Kundens enda kompensation i händelse av försening.

 1. PRIS OCH BETALNING
  6.1 Priser anges exklusive moms. Leverantören förbehåller sig rätten att ändra pris-, leverans- och försäljningsvillkor med en (1) månads föregående avisering.

6.2 Leverantören är anslutna till FTI och Elkretsen. Samtliga avgifter för återvinning ingår i priset på varan enligt gällande prislista. Eventuella rabatter i förhållande till gällande prislista framgår av Avtalet mellan Leverantören och Kunden och därtill eventuellt tillhörande rabattavtal. Ingen rabatt utgår på produkter som är nettoprissatta.

6.3 Leverantören ska fakturera avtalat pris i samband med att leverans av Produkter från Leverantörens lager har skett. Vid beställning med totalt ordervärde understigande 1 500 SEK exkl. moms och eventuella avgifter tillkommer administrationsavgift om 150 SEK exkl. moms.

6.4 Betalning ska ske i förskott eller mot faktura med 30 dagars betalningsfrist från fakturadatum. Likviden ska vara Leverantören tillhanda senast på förfallodagen. För pappersfakturor debiteras en avgift om 99 SEK per faktura.

6.5 Om Kunden är i betalningsdröjsmål, har Leverantören rätt till dröjsmålsränta på det förfallna beloppet från förfallodagen med gällande referensränta plus tillägg om 8,5 procentenheter. Vid betalningspåminnelse debiteras påminnelseavgift i enlighet med räntelagen.

6.6 Oavsett orsaken till att Kunden inte betalar i tid har Leverantören rätt att innehålla sin prestation.

6.7 Leverantören har även rätt att innehålla sin prestation om Leverantören har befogad anledning att ifrågasätta Kundens betalningsförmåga. Leverantören är emellertid skyldig att leverera Produkten för det fall Kunden vid anmaning betalar för leveransen i förskott och ställer sådan säkerhet för leveransen som skäligen kan godtas av Leverantören.

6.8 I den utsträckning det är tillåtet enligt lag ska alla Produkter förbli Leverantörens egendom tills Kunden har erlagt full betalning.

6.9 Kunden samtycker till att Leverantören ska ha rätt att överlåta sina fakturabetalningar till en tredje part inom ramen för ett factoringavtal.

 1. ÄNDRINGAR I PRODUKTERNA
  Leverantören förbehåller sig rätten att ändra Produkterna eller upphöra med tillverkningen av någon av Produkterna.
 2. GARANTI
  8.1 Produkterna ska ha egenskaper och vara av en kvalitet som följer av Leverantörens skriftliga specifikationer. Leverantören ansvarar inte i övrigt för Produkternas egenskaper. Leverantören ansvarar inte heller för fel eller skada som orsakats av Kunden, t ex bristfälligt underhåll eller oriktig hantering.

8.2 Leverantörens ansvar för garantier, särskilda utfästelser och utfästelser följer av bestämmelserna i detta Avtal om inte annat framgår uttryckligen av garantin, den särskilda utfästelsen eller utfästelsen.

8.3 Leverantören ansvarar endast för fel som förelåg vid tiden för leveransen och som visar sig inom ett (1) år från den dag Produkten levererades till Kunden. Reparation eller byte av en Produkt förlänger inte eventuell ursprunglig garanti från Leverantören.

8.3 Leverantören är skyldig att, efter eget val mellan utbyte eller reparation, avhjälpa fel i Produkter som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning. Leverantörens ansvar omfattar inte fel orsakade av oriktig användning av Produkten. Leverantören är inte skyldig att avhjälpa fel om det skulle var oskäligt betungande, särskilt med hänsyn till avhjälpningskostnaderna i förhållande till felets betydelse och/eller Produkternas värde.

 1. REKLAMATION
  9.1 Kunden ska skriftligen reklamera fel till Leverantören utan oskäligt uppehåll, dock senast inom tre (3) månader från det att felet har visat sig eller från det att Kunden borde ha upptäckt felet. Kunden förlorar rätten att göra felet gällande om Kunden reklamerar för sent.

9.2 Kunden är skyldig att ersätta Leverantören för arbete och kostnader om Kunden reklamerat en Produkt och det senare visar sig att det inte föreligger fel som Leverantören ansvarar för.

9.3 Eventuella fel som är synliga vid Kundens mottagande av Produkten, t ex skada eller saknat gods, ska anmälas redan vid mottagandet samt antecknas i kvitterande exemplar av transportdokument eller annan handling. Ej synliga fel ska anmälas till transportör/Leverantören snarast, dock senast fem (5) arbetsdagar efter mottagandet av Produkten. Reklamerar Kunden inte inom angiven tid förlorar Kunden rätten att göra gällande anspråk på grund av felet.

 1. RETURER
  10.1 Endast sådana returer som avser reklamationer, för vilka Leverantören kan ställas till ansvar, t ex felexpediering eller fabrikationsfel, godkänns utan extra kostnad för Kunden. Innan sådan retur kan ske ska Kunden kontakta Leverantören för instruktion om hur retur ska genomföras.

10.2 Övriga returer, än de ovan omnämnda, ska på förhand godkännas av Leverantören. Vid förfrågan om returgodkännande ska order- och/eller fakturanummer åberopas. Vid godkänd retur erhåller Kunden skriftligt returgodkännande från Leverantören, vilket ska bifogas returförsändelsen.
Kostnad för returfrakt sker på Kundens bekostnad. Godkänd retur ska alltid återsändas i obruten, omärkt originalförpackning i säljgott skick. Med hänsyn taget till Leverantörens omkostnader för hantering av retur sker alltid ett returavdrag i samband med kostnadsreglering, motsvarande minimum 20 procent av varans inköpspris, dock lägst 250 SEK exkl. moms.

10.3 Vid mottagande av retur kontrollerar Leverantören att returkrav är uppfyllda. Returen regleras därefter genom kreditfaktura.

 1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
  11.1 Kunden är medveten om att Leverantören har ägande- och/eller nyttjanderätt till varumärken, patent, upphovsrätt, mönsterrätt och andra immateriella rättigheter som rör Produkterna. Parterna är därför överens om att all användning av sådana immateriella rättigheter alltid ska ske till förmån för Leverantören. Kunden får inte ansöka om (eller godkänna inlämning av) en registrering för en immateriell rättighet kopplad till Produkterna.

11.2 Kunden får inte nyttja information som härrör från Produkterna för att utveckla eller marknadsföra produkter som till sin design eller funktion väsentligen liknar någon av Produkterna.

 1. SEKRETESS
  12.1 Varje Part förbinder sig att inte avslöja konfidentiell information som erhållits i samband med detta Avtal och att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra att anställda, underleverantörer eller andra agenter använder eller avslöjar affärshemligheter eller konfidentiell information till tredje part, såvida det inte krävs enligt lag. I detta Avtal avses med “konfidentiell information” information om villkoren i detta Avtal och all annan information av sådan art att det är uppenbart att en Part önskar att den ska hållas konfidentiell.

12.2 Vad som sägs ovan i punkten 12.1 gäller inte för sådan information som a) vid tidpunkten för utlämnandet är eller senare blir tillgänglig för allmänheten på annat sätt än genom överträdelse mot Avtalet; eller b) redan var tillgänglig för mottagande Part eller som denne på egen hand har utvecklat innan ingåendet av Avtalet och som inte, direkt eller indirekt, har erhållits genom överträdelse mot Avtalet.

 1. UPPSÄGNING
  13.1 Part har rätt att häva Avtalet med omedelbar verkan om den andra Parten a) underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal, förutsatt att sådan underlåtenhet är av väsentlig betydelse för Parten (väsentligt avtalsbrott) och att rättelse eller fullgörande inte sker inom fjorton (14) dagar efter skriftligt meddelande; eller b) ställer in sina betalningar, påbörjar förhandlingar om uppgörelse med sina borgenärer, blir föremål för ansökan om konkurs, ger in ansökan om företagsrekonstruktion eller ackord eller dylikt, träder i likvidation eller en förvaltare utses beträffande all eller delar av Partens tillgångar.

13.2 Leverantören har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om ägarförhållandena hos Kunden väsentligen förändras.

13.3 Uppsägning eller upphörande av detta Avtal, oavsett orsak, ska inte påverka giltigheten av sådana bestämmelser som till sin art måste anses fortsätta äga giltighet, inklusive utan begränsning, avsnitt 11 (immateriella rättigheter), 12 (sekretess), 14 (ansvarsbegränsning och produktansvar) och 16 (tvister och tillämplig lag).

 1. ANSVARSBEGRÄNSNING OCH PRODUKTANSVAR
  14.1 Leverantörens sammanlagda ansvar enligt detta Avtal ska under alla omständigheter begränsas till det faktiska belopp som Kunden betalat under de tolv (12) månader som närmast föregått anspråket. Leverantören ska under inga omständigheter ansvara gentemot Kunden för särskilda eller indirekta förluster eller skador, följdförluster eller följdskador som är ett resultat av eller som uppkommer inom ramen för detta Avtal, inklusive och utan begränsningar inkomstbortfall, produktionsstopp och kapitalkostnader eller anspråk från tredje part, vare sig det är på grund av fel, förseningar, egendomsskador eller annat sätt. Denna ansvarsbegränsning gäller inte om Leverantören gjort sig skydig till grov vårdslöshet.

14.2 Oavsett vad som tidigare angetts om skadeståndsansvar, ansvarar Leverantören inte för skada som fel i Produkten orsakar på tredje mans egendom eller person. Om Leverantören blir skadeståndsskyldig mot tredje man på grund av sak- eller personskada, ska Kunden hålla Leverantören skadelös. Denna begränsning gäller inte om Leverantören gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

14.3 Parterna ska ömsesidigt informera den andra Parten om alla skador som orsakats av Produkterna.

 1. FORCE MAJEURE
  15.1 Part har rätt att skjuta upp fullgörandet av sina förpliktelser och är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet, om fullgörelsen hindras, om fullgörelsen väsentligen försvåras eller om fullgörelsen oskäligen fördyras av en omständighet som ligger utanför Parts kontroll och som Parten varken kunde eller skäligen borde ha förutsett vid tidpunkten för Avtalets ingående. Sådan omständighet (”Befrielsegrundande Omständighet”) kan t.ex. utgöras av krig eller krigsliknande tillstånd, inbördeskrig, mobilisering eller militärinkallelse av motsvarande omfattning, uppror och upplopp, terrorism, sabotage, eldsvåda, översvämning, naturkatastrof, epidemi, pandemi, avbrott i allmänna kommunikationer, avbrott i den allmänna energiförsörjningen, strejk, lockout eller annan generell eller lokal arbetskonflikt (även om Parten själv är part i konflikten), rekvisition, beslag, myndighetsbeslut, handels-, betalnings- eller valutarestriktioner, eller därmed jämställd omständighet. Detsamma gäller om Befrielsegrundande Omständighet föreligger för Parts kontraktsmedhjälpare.

15.2 Part ska meddela den andra Parten om det finns risk för att förpliktelse inte kan fullgöras eller blir fördröjd på grund av en Befrielsegrundande Omständighet. Underlåtelse att lämna sådant meddelande inom skälig tid medför skyldighet att ersätta den skada som hade kunnat undvikas om meddelande lämnats i tid.

15.3 När den Befrielsegrundande Omständigheten har förelegat under sex (6) månader, har var och en av Parterna rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

 1. TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG
  16.1 Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.

16.2 Tvister som uppstår i anledning av villkoren ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare. Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg. Språket för förfarandet ska vara svenska. Leverantören har dock alltid rätt att driva in förfallna fordringar på Kunden genom ansökan om betalningsföreläggande eller i allmän domstol.

16.3 Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte vidarebefordras till tredje person utan den andra Partens samtycke. Sekretessåtagandet omfattar inte vidarebefordran av information som krävs enligt tvingande lag, domstols- eller myndighetsbeslut, för att tillvarata legitima legala intressen, eller för att verkställa, överklaga eller klandra en dom eller skiljedom.

 1. ÖVRIGA VILLKOR
  17.1 Om Kunden förser Leverantören med några personuppgifter, kommer Leverantören att hantera sådana uppgifter i enlighet med sin då gällande integritetspolicy som finns på https://cifab.se/gdpr/.

17.2 Varje Part ska vara ansvarig för deras respektive dotterbolag och underleverantörers handlingar och försummelser som om de själva utfört handlingarna.

17.3 Detta Avtal utgör hela Avtalet mellan Parterna med avseende på dess innehåll och upphäver och ersätter alla tidigare muntliga och skriftliga avtal, överenskommelser och meddelanden mellan Parterna. Eventuella justeringar, tillägg, ändringar eller avståenden från någon bestämmelse måste göras skriftligen i ett tillägg till detta Avtal och undertecknas av båda Parter för att vara giltig och bindande.

17.4 Köp och försäljning som rör Produkterna ska, om inte annat uttryckligen anges, utföras av Kunden i eget namn, för egen räkning och på egen risk. Kunden ges inte någon befogenhet att åta sig eller skapa någon skyldighet för Leverantörens räkning.

17.5 Kund har inte rätt att utan Leverantörens skriftliga samtycke helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal.